Kreditorstyring ved AccounterpartFå et overblik over forretningsbetingelserne ved Accunterpart

Ønsker I et tilbud? Ring 48 79 80 31 – Eller udfyld nedenfor.

  Navn

  Telefon

  E-mail

  Det får I

  ✅ Pålidelig partner

  ✅ Gennemsigtighed

  ✅ Fri rådgivning

  ✅ Individuel håndtering

  Forretningsbetingelser

  Opdateret og gældende fra. 1 oktober 2010

  Hermed følger de gældende forretningsbetingelser for alle indgåede aftaler omkring levering af ydelser og services mellem ACCP ApS, Landagervej 1, 3200 Helsinge, CVR nr.: DK 31 28 68 75 (Serviceyder) og kunde (Servicetager).

  Et samarbejde mellem Serviceyder og Servicetager defineres som indgået, når Servicetager har bestilt Serviceyder til at udføre et stykke arbejde, som Serviceyder modtager betaling for, enten forud for eller efter udførelse af det bestilte arbejde.

  Forretningsbetingelser i punktform

  01 Generelle betingelser:

  Ved indgåelse af et samarbejde med Serviceyder, underlægges samarbejdet automatisk nærværende forretningsbetingelser uden skriftlig accept fra Servicetager. På fakturaer fra Serviceyder til Servicetager henvises til nærværende forretningsbetingelser. Da ændringer i forretningsbetingelserne sker løbende efter behov, er det endvidere Servicetagers eget ansvar, at holde sig orienteret om eventuelle ændringer heri. Den senest opdaterede version er altid at finde på Accounterparts’ hjemmeside (www.accounterpart.dk), således at Servicetager kan tage de korrekte beslutninger inden den næste serviceydelse leveres, herunder om samarbejdet ønskes opretholdt efter gennemlæsning af de nye samarbejdsbetingelser.

  Særlige aftaler mellem Serviceyder og Servicetager, som afviger fra nærværende standard samarbejds-betingelser, skal udarbejdes og dokumenteres skriftligt og være underskrevet af både Serviceyder og Servicetager, således at særlige aftaler kan fremlægges som dokumentation i tilfælde af tvivlsspørgsmål om ansvar, erstatning eller lignende. Herved undgås misforståelser. Mundtlige tilkendegivelser eller anden daglig samtale kan ikke lægges til grund for en særlig aftale.

  Disse samarbejdsbetingelser annullerer alle tidligere skriftlige samarbejdsbetingelser mellem Accounterpart som Serviceyder og kunden som Servicetager. Undtaget fra denne generelle annullering er dog særlige aftaler indgået omkring enkeltstående punkter i samarbejdet.

  02 Betalingsbetingelser:

  Betalingsfrist på ydelser er netto 8 dage fra fakturadato. Servicetager accepterer ved indgåelse af et samarbejde med Accounterpart mundtligt som skriftligt, disse betalingsbetingelser. Ved betalingefter forfaldsdato beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på DKK 150,00 pr. rykkerskrivelse. Efter fremsendelse af 3 rykkerskrivelser overgår sagen til inkasso.

  03 Priser:

  Alle samarbejdsaftaler som Serviceyder indgår inkluderer en timesats eller en fastprisaftale på de konkrete ydelser som samarbejdet omfatter. Sådanne priser vil fremgå af det fremsendte aftalegrundlag, med eventuelle forbehold for uforudsete påløbende omkostninger eller tidsforbrug forbundet med leverancen.

  04 Samarbejdsaftalens varighed og opsigelse:

  Samarbejdsaftalen og alle særlige aftaler kan fra begge sider opsiges med tre (3) måneds varsel. Opsigelse skal ske skriftligt. Ved opsigelse vil allerede allokerede ressourcer blive faktureret til almindelig takst jf. aftalegrundlaget.

  05 Erstatning:

  Før en erstatning kan komme på tale, skal et tab altid søges minimeret ved at ansøge om genoptagelse af den fejlbehæftede indberetning, momsangivelse, skatteansættelse eller andet hos Skat eller andre parter. Ved indgåelse af et samarbejde med Serviceyder, accepterer Servicetager at overlade arbejdet med genoptagelser og rettelser af fejl til Serviceyder. Arbejdet med genoptagelser og rettelser af fejl sker uden beregning for Servicetager, hvis genoptagelse eller fejl skyldes fejl eller mangler i Serviceyders arbejde. Søger Servicetager derfor i stedet hjælp hos en 3. part til at udføre arbejdet med genoptagelse eller rettelse af en fejl, må betaling af honorar til 3. part således afholdes for Servicetagers egen regning. Betaling af honorar til 3. part for at lave en genoptagelse eller rettelse, er ikke omfattet af begreberne erstatning eller tab, ligesom det heller ikke godtgøres af Serviceyder. Dog godtgør Serviceyder et beløb på højest DKK 5.000,- til assistance fra 3. part som Servicetager har måtte anvende til at klarlægge fejl i det udførte arbejde, når der konstateres fejl, hvor kunden har lidt et tab på mere end DKK 20.000,- på grund af fejl som er lavet af Serviceyder. Uanset ovenstående kan betaling til 3. parts assistance, dog aldrig overstige det honorar, som Serviceyder selv har modtaget for den pågældende ydelse. Når en fejl er konstateret af enten Servicetager eller 3. part, er det Servicetagers pligt at anmode Serviceyder om at rette fejlen og/eller sørge for genoptagelse.

  Beder Servicetager 3. part om at rette fejlen eller sørge for genoptagelse, skal der ikke ske kompensation for 3. parts honorar hertil. Erstatning for tab som følge af fejl eller mangler i det samlede udførte arbejde eller for tab opstået som følge af en forkert vejledning eller lignende sættes maksimalt til, hvad der svarer til 3 gange honoraret for den pågældende opgave. Den samlede erstatning for alle forhold som måtte vedrøre et kundeforhold mellem Servicetager og Serviceyder, sættes til maksimalt DKK 20.000,- pr. kunde, hvis man ikke umiddelbart kan afgrænse opgaven til et enkelt honorar, der er betalt for at få udført opgaven.

  Tab som følge af manglende bilag som kunden ikke tidligere har vedlagt sit bogføringsmateriale, og som kunden derved ikke har fratrukket i sit moms- og skatteregnskab er ikke omfattet af erstatning, idet det er kundens eget ansvar at vedlægge alle relevante bilag til sit bogføringsmateriale. Tab som en ægtefælle til Servicetager måtte lide, som følge af at Servicetagers ægtefælle ikke på sin egen selvangivelse, indfører nødvendige oplysninger i forbindelse med Servicetagers virksomhed herunder nedslag i ejendomsværdiskat ved erhvervsmæssig anvendelse af egen bolig, er ikke omfattet af erstatning, idet en ægtefælle til Servicetager ikke betragtes som kunde hos Serviceyder. Det er således Servicetagers eget ansvar, at få kommunikeret til dennes ægtefælle, de rettelser denne skal foretage på egen selvangivelse. Ved ændring af momsafregningsperiode er det kundens eget ansvar, at sikre sig at dette er kommunikeret til og registreret hos Serviceyder.

  Hvis det ikke kommunikeret at momsafregningsperioden er ændret, kan det medføre forsinkelser i angivelse af moms, hvilket kan medføre renter og gebyrer fra Skat. Reklamationer for udført arbejde skal altid modtages skriftligt med det samme fejl eller mangler er konstateret, og reklamationen skal være Serviceyder i hænde senest 24 måneder efter fakturadagen på den fremsendte faktura for det udførte arbejde. Reklamationer som medfører en genoptagelse, rettelse eller korrektion hos Skat, og som modtages senere end 24 måneder fra fakturadagen på fakturaen for det udførte arbejde, er ikke genstand for erstatning, hvis der konstateres et tab hos kunden. Dette skyldes at der ved en senere påberåbning af fejl eller mangler, vil være begrænset eller slet ingen mulighed for at få genoptaget en skatteansættelse hos Skat. Hvis fejl eller mangler påberåbes hurtigt og uden unødig forsinkelse, kan et tab altid begrænses, minimeres eller helt fjernes. Det er derfor kundens pligt, at sikre sig at det udførte arbejde, svarer til det arbejde, som der er blevet bestilt. Passivitet udover de første 24 måneder fra at en opgave er sendt til kunden, medfører derfor bortfald af erstatning fra Serviceyders side. Uoverensstemmelser i henhold til dette afsnit som ikke kan afklares ved forhandling mellem parterne, skal søges løst ved et civilt søgsmål mellem parterne. Serviceyder har hjemting i Hillerød, og en retssag skal foregå i Serviceyders hjemting.

  06 Ansvar:

  Serviceyder bestræber sig på til hver tid at yde en kompetent, engageret og professionel service og rådgivning, men fraskriver sig ansvaret for skade, der skyldes uagtsomhed, ligesom Serviceyder fraskriver sig ansvaret for direkte samt indirekte tab af enhver art, udover hvad der er nævnt omkring erstatning under punkt 05 ”Erstatning” i samarbejdsbetingelserne. Reklamationer vedrørende udført arbejde skal være fremsagt senest 24 måneder fra fremsendelse af fakturaen for det udførte arbejde (at regne fra fakturadatoen), herefter anses det udførte arbejde som accepteret af Servicetager.

  07 Fuldmagt:

  Ved Servicetagers udlevering af koder (både til virksomhedens og til den personlige skattemappe) til Skats selvbetjeningsordning “Tastselv” til Serviceyder, giver Servicetager samtidig fuldmagt til, at Serviceyder kan benytte alle de funktioner der ligger i “Tastselv” herunder angive moms, lønsumsafgift, personaleskatter mv. Endvidere giver Servicetager samtidig fuldmagt til, at Serviceyder kan godkende og/eller ændre i forskudsopgørelse og selvangivelser, samt åbne og læse opgørelser og indberetninger foretaget på disse. Hvis denne fuldmagt ikke ønskes givet, skal koder ikke overdrages til Serviceyder. Der gives ikke anden fuldmagt hverken skriftlig eller mundtlig, end hvad der er beskrevet i disse samarbejdsbetingelser. Fuldmagten inddrives ved at skifte koderne, hvorved Serviceyder ikke længere har adgang.

  08 Ansvar ved indberetninger og angivelser til Skat:

  Serviceyder sørger for at indberette og angive til Skat, hvis der er udleveret koder til Skats selvbetjeningssystem “Tastselv” i overensstemmelse med ovenstående fuldmagt. Serviceyder er ikke ansvarlig for korrektheden af angivelserne, idet der senere kan komme korrektioner. Korrektioner sker normalt (men ikke udelukkende) ved at Servicetager giver nye oplysninger til sit regnskab, eller hvis Skat foretager en ændring i forhold til tidligere angivelser. I tilfælde af rettelser i forbindelse med utilsigtede fejl i Serviceyders arbejde, kan der ligeledes ske korrektioner til tidligere angivelser. Uanset at det er Serviceyder der har foretaget en angivelse eller indberetning til Skat, påhviler ansvaret for korrektheden af angivelsen eller indberetning på Servicetager. Det er derfor af stor vigtighed, at Servicetager selv tager initiativ til at kontrollere både grundlaget for og selve den indberetning eller angivelse der er foretaget til Skat af Serviceyder.

  09 Ansvar ved afgivelse af oplysninger og indberetninger til 3. Part:

  Serviceyder sørger for at indberette og angive oplysninger til andre virksomheder, organisationer, institutioner o. lign. hvis dette ønskes af Servicetager. Serviceyder er ikke herved ansvarlig for korrektheden af indberetningerne og/eller angivelserne, idet der senere kan komme korrektioner. Korrektioner sker normalt (men ikke udelukkende) ved at Servicetager giver nye oplysninger i en sag, eller hvis Skat foretager en ændring i forhold til tidligere angivelse. I tilfælde af rettelser i forbindelse med utilsigtede fejl i Serviceyders arbejde, kan der ligeledes ske korrektioner til tidligere afgivne oplysninger, indberetninger og angivelser. Uanset at det er Servicetager der har foretaget en indberetning eller angivelse til 3. part, påhviler ansvaret for korrektheden af indberetningen eller angivelsen Servicetager. Det er derfor af stor vigtighed, at Servicetager selv tager initiativ til at kontrollere både grundlaget for og selve den indberetning, oplysning eller angivelse der er foretaget til 3. part.

  10 Revision udføres ikke:

  Der udføres ikke revision af det udførte arbejde. Serviceyder leverer kun selve regnskabsydelserne, og yder således ikke revision for virksomheder underlagt revisionskrav. Det anbefales derfor at Servicetager indhenter bindende svar fra Skat, hvis der ønskes en sikkerhed for, at en eller flere valgte dispositioner kan accepteres af Skat efterfølgende. Et bindende svar koster normalt ca. DKK 300,- til Skat per forhold der forespørges på. Serviceyder rådgiver derfor heller ikke om hvorvidt en virksomhed er moms-, lønsums- eller på anden måde afgiftspligtig. Dette skal alene søges afklaret ved at Servicetager på eget initiativ indhenter bindende svar hos Skat. Indhenter Servicetager ikke bindende svar fra Skat, vil en stillingstagen til hvilke regler der er gældende for virksomheden, udelukkende blive baseret på Servicetagers eget ønske og skøn. I tilfælde af at et tab konstateres som følge af en forkert registrering og/eller tab som følge af derved forkert betalt moms, lønsumsafgift, punktafgifter, andre afgifter og/eller skat, vil Serviceyder ikke være erstatningspligtig. Alle forhold skal derfor afgøres via bindende svar fra Skat, for helt at udelukke mulighed for fejltolkninger af den gældende lovgivning. Der skal her i særlig grad henledes opmærksomhed på, at mundtlig afgivne oplysninger fra Skat kan være fejlbehæftede.

  11 Valg af skatteordning:

  Ved valg af skatteordning i forbindelse med opgørelse af den skattepligtigt indkomst, tager Serviceyder altid udgangspunkt i personskatteordningen, idet denne ordning passer til størstedelen af kunderne. Det er samtidig langt den billigste måde omkostningsmæssigt for Serviceyder, at lave årsregnskabet på, hvilket giver den laveste pris for serviceydelsen til Servicetager. Det skal dog i særlig grad bemærkes, at der kan være mange penge at spare i skat ved at vælge andre skatteordninger, specielt i tilfælde hvor der er store renteudgifter, eller hvis man ønsker at udjævne overskud i mellem indkomstår for at undgå at topskat. Der kan også ofte ske en større opsparing i virksomheden ved at anvende en anden skatteordning. Har man store renteudgifter kan det medføre en højere skattebetaling ved at anvende personskatteordningen, frem for eksempelvis virksomheds- eller kapitalafkastordningen. Det kan også være en skattemæssig fordel, at udjævne et større overskud i ét indkomstår, til indkomstår med et lavere overskud ved at anvende virksomheds-ordningen. Da det er meget tidskrævende (og derved også dyrere) at overvåge alle kunders fordele og ulemper i relation til valg af skatteordning, har Serviceyder valgt ikke at tilbyde denne service, medmindre dette aftales særskilt. Vi yder derfor ikke automatisk rådgivning eller vejledning omkring valg af skatteordning, og foreslår heller ikke et skift af skatteordning per automatik, hvis det pludselig viser sig at det ville have været mere fordelagtigt. Personskatteordningen er den hurtigste og nemmeste måde at beregne skatten på, og resulterer derved i den laveste pris for årsregnskabs-udarbejdelsen. Hvis du har store renteudgifter, eller med fordel kan udjævne store overskud mellem indkomstår, bør du uden først forhøre dig om vi kan lave en særlig aftale omkring valg af en anden skatteordning for dig, hvis du ikke kan anvende personskatteordningen, uden at det medfører et tab for dig.

  NB!: Valg af en anden skatteordning sker altså ikke per automatik, og vælger du at benytte vores services uden først at lave en særskilt skriftlig aftale omkring valg af skatteordning, kan det således medføre et tab for dig i form af for meget betalt skat. Serviceyder er ikke erstatningsansvarlig for tab af denne art. Det er Servicetagers eget ansvar at tilse og sikre, at den mest hensigtsmæssige skatteordning anvendes.

  12 Afstemning af likvide beholdninger:

  For at Serviceyder kan afstemme virksomhedens likvide beholdninger, kræver det at der udarbejdes en lovpligtig kasserapport med daglige kasse-afstemninger, samt at Servicetager vedlægger et grundbilag for alle posteringer, som er på virksomhedens bankudtog. Mangler der kasserapport eller grundbilag til en eller flere poster på bankudtoget, kan virksomhedens likvide beholdninger ikke afstemmes under bogføringen, hvilket er et brud på bogføringslovens kapitel 4, stk. 3. Dette kan af myndighederne straffes med bøde. Serviceyder påtager sig ikke med denne samarbejdsaftale noget ansvar for at indhente manglende bilag hos Servicetager eller at udarbejde supplerende grundbilag. Det er således Servicetagers eget ansvar, at det indleverede regnskabsmateriale opfylder bogføringslovens bestemmelser.

  13 Moms-, lønsums- og skattepligt:

  Serviceyder tager ikke med disse forretningsbetingelser stilling til, om Servicetagers virksomhed er momspligtig, lønsumspligtig eller skattepligtig. Serviceyder tilbyder vejledning herom, men det påhviler Servicetager på eget initiativ at fremsende anmodning om bindende svar fra Skat herom.

  Ansvaret for at der fremsendes anmodning om bindende svar til Skat, påhviler udelukkende Servicetager. Det er kun Serviceyders ansvar at indhente et bindende svar om momspligt, lønsumspligt eller skattepligt, når der er faktureret særskilt for, at Serviceyder indhenter bindende svar. Har Servicetager således blot bestilt Serviceyder til at udarbejde et momsregnskab og ikke til samtidig at undersøge om der foreligger momspligt for den pågældende virksomheds aktiviteter, påhviler spørgsmålet om hvorvidt virksomhedens aktiviteter er momspligtige således Servicetager og ikke Serviceyder. Det samme gør sig gældende for lønsums- og skattepligt. Og er gældende uanset om der er talt om, eller skrevet fra Serviceyder om, at der skal betales moms i forbindelse med det regnskab, der er udarbejdet. Serviceyder tager udgangspunkt i, at der eksisterer en moms-, lønsums- eller skattepligt når Servicetager bestiller et moms- eller lønsumsregnskab, samt at der foreligger en skattepligt, når Servicetager bestiller et regnskab.

  “Tillidsvækkende virksomhed –  At hyre Accounterpart til at udføre kreditorstyring for vores virksomhed, har været den bedste beslutning vi nogensinde har gjort. Siden 2013 hvor vi lavede et samarbejde med Accounterpart, har vi altid betalt vores fakturaer til tiden og vi har aldrig misset en forfaldsdato. Dette kan vi kun have sparet penge på, da vi årligt modtager ca. 2700 fakturaer!”

  – Mikkel Botofte Larsen

  “Tak Lars , for det gode overblik. Det har været ikke mindre end en lettelse at hyre Lars Pedersen til at få styr på vores kreditorer. Vi betaler ikke længere rykkergebyr eller andet der fordyre hele vores betalingsproces.”

  – Jette Carlsen

  “God styring. Det er næsten flovt at indrømme, men vi har aldrig haft så godt styr på vores kreditorer, som efter Accounterpart overtog hele vores kreditorstyring. Vi betaler alle regninger til tiden, og vi har et perfekt overblik over hvornår ting forfalder.”

  – Ib Pedersen

  “Kreditorstyring i særklasse. Vi har før outsourcet hele vores kreditorstyring og bogholderi, men vi har aldrig fået så god indsigt i vores kreditorstyring som efter Accounterpart overtog vort engagement. Tak for god rådgivning Lars.”

  – Niels Sørensen